Privacybeleid

1. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) in werking.

Met deze verordening krijgen de inwoners van Europa controle over hun persoonsgegevens.

De groep ABRISUD en zijn dochterondernemingen hebben besloten om uw vertrouwen te versterken door transparanter te zijn over de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over het feit dat de groep ABRISUD de bescherming van uw persoonsgegevens garandeert en dat deze nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

2. Wij delen u mee dat wij ons, om ons aan de AVG te houden, tot het volgende verplichten:

 • van degene die zijn/haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, verkrijgen wij duidelijke en ondubbelzinnige toestemming, tenzij het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is;
 • de verplichting om informatie te geven over het gebruik door de groep ABRISUD van de persoonsgegevens, ongeacht of dit uw gegevens of de gegevens van onze leveranciers en anderen betreft;
 • informatie geven over de rechten van deze personen in verband met de mogelijkheid om, indien van toepassing, bezwaar te maken tegen of in te stemmen met dit gebruik alsook om het recht op inzage, verbetering of verwijdering van deze gegevens uit te oefenen;
 • het vastleggen van de bewaartermijnen voor alle categorieën gegevens naargelang de wettelijke verjarings- en archiveringstermijnen;
 • niet meer gegevens vragen dan wat de groep ABRISUD nodig heeft voor zijn werkzaamheden.

3. Ons privacybeleid

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen van ons privacybeleid:

 • op ieder moment dat u onze site gebruikt, krijgt u uitgebreidere en duidelijkere informatie over de gegevens die wij verzamelen en verwerken;
 • meer transparantie over de manier waarop wij de gegevens met uw toestemming met onze verwerkers en partners kunnen delen;
 • uitgebreidere informatie over uw rechten en de nieuwe wijze waarop u deze kunt uitoefenen;
 • u meer middelen geven om de door ons gebruikte cookies in te stellen (hieraan werken wij);
 • het verstrekken van de gegevens van de FG (Functionaris voor Gegevensbescherming).

4. Persoonsgegevensbescherming

Inleiding:

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de Franse wet bescherming persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés) nr. 78-17 van 6 januari 1978 en vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Definitie van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

 

“Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij via de webformulieren verzamelen worden gebruikt om beter aan uw verwachtingen te voldoen.

Wij informeren u dat bepaalde antwoorden verplicht zijn (de antwoorden met een sterretje) omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen.

Als u deze antwoorden niet geeft, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

De andere antwoorden zijn facultatief.

De gegevens die wij verzamelen zijn met name:

 • gegevens over uw identiteit zoals uw voornaam, achternaam en geslacht;
 • uw contactgegevens zoals uw correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • gegevens over uw project (zoals een afdekzeil of een overdekking).

Waarom verzamelen wij uw gegevens? (Verwerkingsdoelen)

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als het gebruik hiervan op een van de wettelijke grondslagen berust. Deze grondslagen zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het beschermen van onze gerechtvaardigde belangen.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen verzameld:

 • het opstellen van offertes, 
 • het uitvoeren van orders, 
 • de facturering, 
 • de eventuele afhandeling door de klantenservice,
 • het geven van de wettelijke garantie alsook van de verkopers‑ en/of fabrieksgarantie.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen deze gegevens ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • marktonderzoeken,
 • het sturen van aanbiedingen,
 • het houden van klanttevredenheidsonderzoeken,
 • het opstellen van statistieken.

Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens worden in onze bestanden bewaard.
Wel kunnen ze verstrekt worden aan partnerbedrijven (bedrijven die bij onze groep horen, bedrijven die bij ons concern horen en bedrijven die een partnerschapscontract met onze groep hebben).

Wij informeren u over het feit dat uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Termijn voor de gegevensbewaring

Wij verplichten ons ertoe om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig.

Voor de door ons verzamelde persoonsgegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

 • 3 jaar lang voor een prospectus
 • maximaal 35 jaar lang voor een klant

Na afloop van deze termijnen worden uw gegevens vernietigd of geanomiseerd (anoniem gemaakt).

Uw rechten

Wij informeren u over het feit dat u de volgende rechten heeft:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
 • het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn,
 • in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen,
 • in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking,
 • het recht op dataportabiliteit van uw gegevens,
 • het recht om uw toestemming in te trekken (als toestemming noodzakelijk is).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

 • Per post via het volgende adres:

ABRISUD A l’attention du DPO
15 rue Louis Aygobère
ZA du Pont Peyrin
32600 L’ISLE JOURDAIN
FRANKRIJK

Wij informeren u dat u ook het recht heeft om schriftelijk een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) via het volgende adres:

CNIL
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07
FRANKRIJK

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is: 
De onderneming ABRISUD te 15 rue Louis Aygobère, ZA du Pont Peyrin, 32600 L’ISLE JOURDAIN, FRANKRIJK, Handelsregister AUCH nr. 397 909 938.